Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018
Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2018
Báo cáo SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2018
Tờ trình tổng hợp 2018
Dự thảo nghị quyết đại hội năm 2018
Báo cáo Công tác Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017
Báo cáo HĐQT năm 2017
Chương trình Đại hội cổ đông năm 2018
Thư mời. giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (HCTC) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Quý cổ đông đăng ký và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.